Regulamin

Regulamin

 

Serwis odbitki-online.com,  firma Studio Fotograficzne Entuzja Paulina Pawłowska, oferuje usługę wydruku odbitek zawierających dostarczone przez Klienta pliki.
Warunki współpracy określone są w niniejszym regulaminie, którego akceptacja następuje w momencie złożenia zamówienia.

 

§1 DEFINICJE

 1. a)  Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem:
  (www.odbitki-online.com),
  b)  Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego,
  c)  Usługodawca – Studio Fotograficzne Entuzja Paulina Pawłowska
  d)  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  e)  Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  f)  Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór  zasobów w systemie
  teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  g)  Formularz zamówienia - dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  h)  Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Usługodawcą,
  i)  Usługi - oferowane przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego usługi

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym (www.odbitki-online.com) prowadzony jest przez firmę:

Studio Fotograficzne Entuzja Paulina Pawłowska
ul. Floriana 6/3
41-703 Ruda Śląska
NIP:  641-23-35-693

2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę
na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.
3.Użytkownik w momencie rejestracji wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych
przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
4.Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest dokonanie rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych lub niepełnych danych ponosi Użytkownik.
2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania zarejestrowanych w Serwisie danych w przypadku każdej ich zmiany.
3. Po przeprowadzeniu rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikatową nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji.
4. Hasło Użytkownika powinno zostać wybrane w sposób uniemożliwiający jego odkrycie.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie hasła w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.
6. Wszelkie konsekwencje złego skonstruowania hasła (łatwości jego przełamania) lub ujawnienia hasła przez Użytkownika osobom trzecim ponosi wyłącznie Użytkownik.
7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§4 REALIZACJA I WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia złożone w serwisie odbitki-online.com są realizowane tylko po uzyskaniu potwierdzenia o wpłacie należności za zamówioną usługę. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
2. Zrealizowane zamówienia będą, w zależności od wybrania formy odbioru (wysyłka, odbiór osobisty) przez Użytkownika, dostarczone wysyłkowo na adres wskazany przez Użytkownika, koszty przesyłki, pobierane zgodnie z cennikiem, pokrywa Użytkownik lub jeśli wybrana będzie forma odbioru osobistego, zamówienie będzie oczekiwać na odbiór w sedzibie Usługodawcy .
3. Termin realizacji zamówienia podany jest na stronie z informacjami o danym produkcie. Okres realizacji zamówienia jest liczony do chwili przekazania przesyłki firmie odpowiedzialnej za dostawę.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazana adresu przez Użytkownika.
7. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu przesyłki lub opakowanie przesyłki wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Użytkownik zobowiązany jest na miejscu sporządzić z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości, związanych z treścią zamówienia, zdjęć zawierających jakiekolwiek formy: przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne oraz prawa autorskie, bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych materiałach. Usługodawca zakłada, że nadesłane materiały nie naruszają praw autorskich i nie bierze odpowiedzialności za ich publikacje na zlecenie użytkowników. W przypadku rażących wątpliwości postępujemy, jak opisano powyżej. O zaistnieniu takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
9. Strona internetowa odbitki-online.com jest normalnie dostępna dla wszystkich jej użytkowników przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Jednak Usługodawca uchyla się od odpowiedzialności w przypadku przerw w dostępności strony lub usług, umyślnych lub nie oraz nie gwarantuje ciągłego i wolnego od błędów dostępu do witryny, nie gwarantuje również że strona jest wolna od błędów, wirusów lub innych niebezpiecznych elementów.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie i bezpośrednie szkody wynikające z braku możliwości nawigacji serwisu lub korzystania z jego usług.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia czy odszkodowań, do czasowego lub definitywnego zamknięcia strony lub dostępu do jednej lub wielu usług w celu dokonania aktualizacji, modyfikacji czy też zmian metod operacyjnych, serwerów lub godzin dostępności. Niniejsza lista nie jest wyczerpująca.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian lub ulepszeń swojej strony internetowej i usług, jakie uzna za konieczne lub przydatne dla prawidłowego funkcjonowania strony oraz oferowanych usług.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.Ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3. Użytkownik nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem
4. podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
5. Wyboru płatności dokonuje Użytkownik podczas składania Zamówienia. Użytkownik może wybrać jedenz możliwych sposobów płatności:

a)  płatność przelewem na konto Usługodawcy
b)  płatność gotówką (przy odbiorze zamówienia w siedzibie Usługodawcy)
c)  płatność internetowa za pomocą systemu płatności np. Dotpay
d)  Karta kredytowa/płatnicza

 1. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie,realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z systemu automatycznych płatności internetowych, zamówienie przekazywane jest do realizacji natychmiast po otrzymaniu od podmiotu obsługującego wybrany system płatności informacji o poprawnym wykonaniu płatności.
8. Faktura VAT za usługi świadczone przez Usługodawcę jest wystawiana i dołączana do zamówienia na życzenie Klienta.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia złożone w serwisie odbitki-online.com  są realizowane tylko po uzyskaniu potwierdzenia o wpłacie należności za zamówioną usługę. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
2. Zrealizowane zamówienia będą dostarczone wysyłkowo na adres wskazany przez Użytkownika. Koszty przesyłki, pobierane zgodnie z cennikiem, pokrywa Użytkownik.
3. Termin realizacji zamówienia podany jest na stronie z informacjami o danym produkcie. Okres realizacji zamówienia jest liczony do chwili przekazania przesyłki firmie odpowiedzialnej za dostawę.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazana adresu przez Użytkownika.
7. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu przesyłki lub opakowanie przesyłki wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Użytkownik zobowiązany jest na miejscu sporządzić z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości, związanych z treścią zamówienia, zdjęć zawierających jakiekolwiek formy: przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne oraz prawa autorskie, bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych materiałach. Usługodawca zakłada, że nadesłane materiały nie naruszają praw autorskich i nie bierze odpowiedzialności za ich publikacje na zlecenie użytkowników. W przypadku rażących wątpliwości postępujemy, jak opisano powyżej. O zaistnieniu takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Według ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone . W związku tym nie przewidujemy możliwości zwrotu towaru przez Zamawiającego, który nie podlega warunkom reklamacji zawartych w punkcie 7.
2. Usługodawca zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Usługodawcy w tej mierze jest ostateczna.

 

§ 8 REKLAMACJE

1. Każda rzecz kupiona w serwisie odbitki-online.com może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym, tylko w przypadku wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów, wynikających ze strony Usługodawcy.  Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią zamówienia a otrzymanym towarem.
2. Reklamacje dotyczące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane.
3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do siedziby Usługodawcy  wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji.
4. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Usługodawca rozpatrzy wniosek o reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, na adres wskazany na stronie Usługodawcy.
5. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszty przesyłki związane ze zwrotem reklamowanego produktu są pokrywane przez Usługodawcę.  Dotyczy to wyłącznie zwrotów dokonywanych na terenie Polski. Koszty wysyłki są zwracane do wysokości kwoty z Cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki.
W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie przesłany bezpłatnie nowy, poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
6. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo odmówić odbioru towaru po uprzednim spisaniu protokołu szkody, według regulaminu dostawcy. Jedynie w takim przypadku mogą zostać uwzględnione reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
7. Ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby barwy z przesyłanych zdjęć były jak najbardziej zgodne z oryginałem. Usługodawca nie może jednak gwarantować pełnej zgodności związanej z kolorami, zatem kwestie sporne, dotyczące różnicy koloru lub gustów indywidualnych Klienta nie będą podstawą do uwzględnienia reklamacji.

Usługodawca nie odpowiada ze efekty złego skalibrowania oraz niewłaściwie wybranego profilu kolorów na monitorze klienta.

Wygląd produktu odpowiada jego wyglądowi na monitorze ekranu w opcji Podgląd. Dotyczy to w szczególności wszystkich opisów, podpisów i dedykacji. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na ten fakt, ponieważ poucinane/niepełne lub zachodzące na siebie teksty nie stanowią podstawy do reklamacji.
W przypadku, gdy słabsza jakość wydruków wynika z parametrów ściśle związanych z przesłanymi plikami zdjęciowymi (takich jak niska rozdzielczość, stopień kompresji lub niewłaściwie użyty profil kolorów), reklamacje nie będą uwzględniane.

§ 9 PRZECHOWYWANIE PLIKÓW CYFROWYCH

1. Serwis odbitki-online.com oferuje Aktywnym Użytkownikom serwisu możliwość przechowywania zdjęć cyfrowych znajdujących się na ich kontach.
2. Usługodawca może nałożyć ograniczenia dotyczące usług przechowywania produktów jak ustalenie:
(i)maksymalnej ilości miejsca przydzielonego na serwerach Usługodawcy, na których znajdować się będą produkty użytkowników serwisu
(ii) limitu dostępu do usług w określonym czasie (a także maksymalnego czasu trwania dostępu). W tym przypadku zostanie wysłana wiadomość drogą mailową przynajmniej 30 dni przed zmianą.
3. Usługodawca nie zapewnia żadnej gwarancji co do ewentualnego usunięcia lub uszkodzenia przechowywanych wiadomości, komunikatów lub innych treści rozpowszechnianych lub przesyłanych za pośrednictwem serwisu.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika, za jego zgodą, są przetwarzane zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i prawem polskim.
2. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.
3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
4. Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
5. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, a w szczególności adresu email, do przesyłania automatycznych komunikatów systemowych, a także informacji na temat funkcjonowania Serwisu, ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ustawieniach swojego konta ma możliwość wyłączenia przesyłania informacji handlowych.

 

§ 11 PROMOCJE

Ofert promocyjnych w serwisie odbitki-online.com nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

 

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

1. Przekazujesz Usługodawcy stałe, uniwersalne, jednak niewyłączne prawo do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji produktów pochodnych i dystrybucji Twoich treści umieszczonych on-line w serwisie odbitki-online.com.
2. Pozostajesz właścicielem przekazanych treści i udzielasz gwarancji Usługodawcy, iż jakiekolwiek prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych lub inne prawo należące do osób trzecich nie stanowi przedmiotu fałszerstwa lub nie zostało naruszone. Zobowiązujesz się do uiszczenia odszkodowania na rzecz Usługodawcy z tytułu wszelkich działań osób trzecich informujących o naruszeniu ich praw.
3. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy, oprogramowanie i sprzęt udostępniony przez Usługodawcę chronione są prawem własności intelektualnej oraz przemysłowej. Usługodawca nie udziela Ci prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji produktów pochodnych, dystrybucji jakiegokolwiek elementu, jeżeli nie jesteś do tego upoważniony. Nie możesz wykonywać wyżej wymienionych czynności bez wyraźnej i wcześniejszej zgody posiadacza odpowiednich praw.
4. Ponosisz pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich. Usługodawca ma prawo usunąć Twoje konto i wykluczyć Cię z serwisu, jeżeli używasz serwisu lub korzystasz z jego Usług w celu naruszania praw osób trzecich.
5. Jeżeli decydujesz się udostępnić zdjęcia osobom trzecim, akceptujesz fakt prywatnego użytkowania (na każdym rodzaju nośnika) Twoich zdjęć lub projektów przez użytkownika (użytkowników), któremu (którym) je udostępniłeś. Jeżeli użytkownik serwisu zdecydował się udostępnić Ci swoje zdjęcia lub kompozycje, zobowiązujesz się korzystać z nich dla swojego prywatnego użytku.
6. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie treści, dane, dokumenty lub inne informacje, które udostępniasz, wykorzystujesz i umieszczasz na stronach Usługodawcy. Gwarantujesz, że zamieszczone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Poza tym dajesz gwarancję serwisowi Usługodawcy odstępstwa od jakichkolwiek roszczeń i reklamacji oraz wniosków dotyczących odszkodowań, wystosowanych przez osobę trzecią z tytułu nielegalnego użytkowania każdego rodzaju obrazów. Jesteś również świadomy konsekwencji, w szczególności finansowych, wynikających z nielegalnego użytkowania każdego rodzaju obrazów, które zamieściłeś na stronach Usługodawcy i zobowiązujesz się do uiszczenia odszkodowania na rzecz Usługodawcy z tytułu nałożonych kar i ewentualnych kosztów sądowych, pochodzących z reklamacji sądowych złożonych przez osoby trzecie.

 §13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.Zwroty Produktów wysyłane na koszt Usługodawca lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2015 roku.